Polityka zgodności grupy Megger

Cel

Grupa Megger funkcjonuje według zrównoważonych zasad, dla dobra i zysku jej akcjonariuszy. We wszystkich działaniach jakie podejmuje, przyświecają jej przejrzyste reguły handlowe. Megger będzie prowadzić działalność gospodarczą przestrzegając zasad prawa i etyki.

Zakres

Polityka odnosi się do wszystkich pracowników Grupy Megger i ich relacji z klientami, dystrybutorami, zatrudnionymi współpracownikami, instytucjami i udziałowcami.

Polityka

Niedozwolone jest oferowanie, żądanie czy akceptowanie korzyści majątkowych, np. pieniężnych bądź innych dóbr. Megger nie uczestniczy i nigdy nie będzie uczestniczył w korupcji, nieetycznych czy nielegalnych praktykach, zarówno w kraju, jak i zagranicą oraz nigdy nie będzie akceptować ani oczekiwać od innych uczestnictwa w takich praktykach.

Grupa Megger zawsze stosuje się do legalnych i etycznych przepisów oraz reguł w krajach, na terenie których posiada siedzib i w których oferuje swoje usługi i współpracę.

Co za tym idzie, Megger oczekuje, że wszyscy pracownicy będą reprezentować najwyższy poziom oraz jakość współpracy, zarówno z partnerami zewnętrznymi, jak i wewnętrznie między pracownikami Megger i będą przestrzegać dozwolonych praktyk, odpowiednich przepisów, procedur oraz wymogów.

Poszczególne przedstawicielstwa Megger wdrażają dodatkowo własne przepisy i procedury, by odpowiednio dostosować niniejszą Politykę Grupy do przepisów, wymogów i praktyk obowiązujących w danym kraju. Dokumenty te są zawarte w programie adaptacyjnym każdego nowego pracownika i uwzględniają zobowiązania handlowe i kierownicze.

1. Sprzedaż
1.1  Z wyłączeniem płatności za należycie udokumentowane i autoryzowane rachunki/faktury za dobra i usługi w rzeczywistości otrzymane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarejestrowane w dokumentach rozliczeniowych przedsiębiorstwa, Megger ani pracownicy Grupy Megger nigdy nie będą wręczać gotówki (bądź innych ekwiwalentów) dystrybutorom i ich przedstawicielom, klientom oraz ich przedstawicielom ani też osobom trzecim.

1.2  Z wyłączeniem:

  • materiałów promocyjnych i reklamowych Grupy
  • innych przedmiotów o wartości symbolicznej
  • posiłków oferowanych okazjonalnie w związku ze spotkaniami biznesowymi

Megger bądź pracownicy Megger nie przekażą darowizn, podarunków ani innych korzyści materialnych klientom, ich pracownikom, rodzinom pracowników i osobom trzecim. Polityka ta nie uniemożliwia Grupie Megger pokrywanie kosztów podróży dystrybutorów i klientów uczestniczących w konferencjach, szkoleniach itp. organizowanych przez Megger ani też nie zabrania ponoszenia uzasadnionych kosztów wynikających z gościnności, dzięki której możliwe jest przeprowadzanie spotkań z klientami i dystrybutorami w okolicznościach nieformalnych (gościnność ta nie będzie miała zastosowania w sytuacji, gdy przedstawiciele Megger nie będą obecni).

1.3  Megger wypłaci wynagrodzenie jedynie prawidłowo wskazanym przedstawicielom/agentom, z którymi Megger zawarł uprzednio pisemną umowę, w pełni określającą wykonywane i oferowane czynności, usługi i dobra podlegające opłacie. Żadna z tych płatności nie powinna przewyższać kwot realizacji danej czynności/usługi na określonym obszarze funkcjonowania. Dopuszcza się wypłatę kwoty przewyższającej koszt usługi na określonym obszarze w przypadku, gdy transakcja zostanie pisemnie autoryzowana przez przedstawiciela na szczeblu kierowniczym, odpowiadającego za aktywa finansowe, a wysokość wynagrodzenia zostanie odpowiednio uzasadniona w dokumentacji.

1.4  Megger świadomie nie zaakceptuje i nie wypełni zleceń od klientów, gdy dostarczenie zamówionych dóbr byłoby niezgodne z jakimkolwiek obowiązującym embargiem handlowym (bądź innym prawnym wymogiem bądź ograniczeniem) w kraju, w którym produkty zostały wyprodukowane, w kraju, z którego produkty będą sprzedane lub kraju, do którego produkty zostaną sprzedane.

1.5  Pracownicy Megger nie będą fałszować żadnych poświadczeń finansowych, dokumentacji ani innych form ewidencjonowania (niezależnie, czy będą one w formie papierowej, cyfrowej czy innej) i zawsze dostarczą zgodne, właściwe dokumenty osobom oraz instytucjom uczestniczącym bądź nadzorującym transakcje.

1.6  Produkty Megger zawsze będą zaprojektowane tak, aby spełnić lokalne przepisy bezpieczeństwa, normy i zapisy prawne krajów, na terenie których są sprzedawane, także w zakresie oznaczeń produktu (normy bezpieczeństwa, jakości, kraj pochodzenia itp.), które znajdują zastosowanie.

2.   Pracownicy

2.1 Przedsiębiorstwa Marki Megger funkcjonują według lokalnie sporządzonych (i opublikowanych) polityk zatrudnienia, które:

  •   Zapewniają pracę w bezpiecznych środowiskach
  •   Zapobiegają dyskryminacji i obraźliwym zachowaniom oraz
  •   Zapewniają zgodność z lokalnymi przepisami dotyczącymi pracowników, zatrudnienia, opodatkowania, zezwoleń na pracę itp.


2.2  Pracownicy Megger (lub ich rodziny) nigdy nie przyjmą darowizn, podarunków ani innych korzyści materialnych od dostawców bądź ich przedstawicieli, ani osób trzecich powiązanych przy współpracy z Megger, z wyłączeniem

  • materiałów promocyjnych i reklamowych klienta/dostawcy
  • innych przedmiotów o wartości symbolicznej
  • posiłków oferowanych okazjonalnie w związku ze spotkaniami biznesowymi

Jeśli pracownik Megger otrzyma niewymuszony podarunek itp. (niezależnie, czy to w związku z okresem świąt Bożego Narodzenia czy z innych okazji), jest on zobowiązany do poinformowania o zaistniałym fakcie swojego przełożonego i postępowania zgodnie z lokalną polityką zgodności przedsiębiorstwa.

Polityka ta nie uniemożliwia pracownikom Megger akceptacji pokrycia kosztów podróży podczas uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach itp., ani też nie zabrania akceptowania darowizn wynikających z gościnności, dzięki której możliwe jest przeprowadzanie spotkań z klientami i dystrybutorami w okolicznościach nieformalnych. W każdej z tych sytuacji pracownicy Megger zobowiązani są jednak do uzyskania zezwolenia od ich przełożonego na przyjęcie wymienionych darowizn oraz podarunków.

2.3  Jeśli zatrudniony wykonuje czynności służbowe na terenach, gdzie darowizny i podarunki stanowią część kultury oraz etyki biznesowej, wtedy uczestnictwo w przekazywaniu i przyjmowaniu podarunków jest dozwolone, jednak musi być ono odpowiednio proporcjonalne i uzasadnione. Przed rozpoczęciem czynności służbowych na obszarach, na których zachodzą wskazane zachowania i gesty, pracownik powinien uzyskać wytyczne oraz wskazówki od przełożonego w zakresie odpowiednich zachowań i sposobów postępowania.  

2.4  Międzynarodowe przepisy dotyczące konkurencji również znajdują tu zastosowanie i każdy pracownik podejmujący czynności związane z handlem jest zobowiązany do znajomości aktualnie obowiązujących przepisów.


2.5  Jeśli pracownik Megger będzie świadkiem złamania któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki, jego obowiązkiem jest – uwzględniając przepisy lokalne – poinformować przedsiębiorstwo bądź Zarząd Grupy Megger (jeśli zachodzi taka konieczność) o złamaniu zapisów. W takich sytuacjach Megger zapewnia, że pracownik nie będzie narażony na jakiekolwiek konsekwencje wynikające z poinformowania o złamaniu zapisów.

Niemniej jednak celowo złożone fałszywe oskarżenia będą rozpatrywane zgodnie z lokalnymi procedurami i przepisami dyscyplinarnymi.

3    Obowiązki statutowe

3.1 Przedsiębiorstwa Grupy Megger będą stosować się do wszystkich wymogów i przepisów prawnych, podatkowych, pracowniczych, środowiskowych, poszanowania prywatności oraz moralności na terenach, na których funkcjonują i ich polityka oraz procedury będą zgodne z tymi przepisami (za co odpowiedzialni są wyznaczeni pracownicy na szczeblu kierowniczym danych przedsiębiorstw).

4.   Ewidencjonowanie

4.1 Każde przedsiębiorstwo należące do grupy Megger będzie prowadziło ewidencję darowizn oraz podarunków przekazanych i uzyskanych przez Megger oraz pracowników grupy Megger.

Prawo własności:

Ciałem odpowiedzialnym za wydanie i implementację polityki zgodności jest Zarząd Grupy Megger. Odstępstwa od tej polityki bez pisemnej zgody Zarządu są niedopuszczalne.